در اینجا سوال این است که شرکت سهامی جنبه قراردادی دارد یا تاسیسی.

 در قانون تجارت, شرکت سهامی پیش از هر چیز قرارداد است و در لایحه قانونی ۱۳۴۷ این وضعیت چندان تغییری نکرده است در واقع اولا ایجاد شرکت سهامی در ثبت شرکت نیاز به کسب مجوز از دولت ندارد.ثانیا رژیم حقوقی حاکم بر بطلان  شرکت همان رژیم عام قراردادهاست. اگرچه قانونگذار در مواد ۲۷۰  به بعد لایحه قانونی ۱۳۴۷,  رژیم حقوقی خاصی برای بطلان  شرکت سهامی مقرر کرده است این امر بدان معنا نیست که در صورت رعایت نکردن مقررات عام ,  (مثل مقررات راجع به اهلیت و رضا) در تشکیل شرکت سهامی شرکت باطل نخواهد بود . در واقع در ثبت شرکت, شرکت سهامی علاوه بر تبعیت از مقررات خاص مندرج در لایحه قانونی ۱۳۴۷ , تابع مقررات عام  انعقاد قراردادها نیز خواهد بود؛ ثالثا در حقوق ایران, برخلاف حقوق کشور فرانسه در بسیاری از کشورهای دیگر, برای ایجاد شرکت سهامی ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها ضرورت ندارد و همین که شرکا اراده به تاسیس آن کردند مقررات مندرج در مواد ۱۷ و ۲۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ را رعایت نموداند شرکت تشکیل می شود و ثبت شرکت می تواند صورت گیرد.

مع ذلک, شرکت سهامی کاملا تابع قرارداد شرکا نیست و به خصوص در لایحه قانونی ۱۳۴۷ بر جنبه   تاسیسی آن بیشتر تاکید شده است . در واقع اولا در قرارداد شرکت نمی‌توان آزادانه وضعیت حقوقی شخص حقوقی را معین کرد. این امر به ویژه در مورد شرکت سهامی عام صادق است؛ زیرا ممکن است صدها یا هزاران شریک داشته باشد؛ ثانیا شرکت ها  می توانند به اکثریت و در قالب مجامع عمومی, شرایط اساسنامه (قرارداد اولیه) را تغییر دهند و نیازی به جمع اراده همه  شرکا نیست؛ ثالثا  مدیران شرکت, وکیل ساده شرکت تلقی نمی شوند بلکه نمایندگانی هستند که در مقابل  اشخاص ثالث  از اختیارات لازم برای متعهد کردن  شرکت برخوردارند, مشروط بر آنکه تصمیمات اقداماتشان در حدود موضوع شرکت باشد ( ماده ۱۱۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷)؛ رابعا  اشخاصی که وارد شرکت می شوند اغلب یکدیگر را نمی شناسند  و هر لحظه ممکن است حقوق خود در شرکت را با انتقال سهامشان به دیگران منتقل کنند.

 بنابراین, اگر چه اشخاصی که قرارداد شرکت را منعقد می کنند یا پس از تشکیل شرکتی وارد آن میشوند,با میل خود تن به این کار می‌دهند, در حیات شرکت, نقش چندانی ندارند و شرکت در ادامه حیات خود بیشتر توابع مقرراتی است که  قانونگذار وضع کرده است با شروطی که شرکت در اساسنامه گنجانده‌اند. این امر تا آنجا صادق است که این گفته را باید تایید کرد که حیات حقوقی شرکت های سهامی خصیصه ماشینی یافته است. در واقع, ادامه حیات شرکت و ثبت شرکت مستلزم رعایت مقرراتی است که قانونگذار وضع کرده است تا شروطی که شرکا در اساسنامه گنجانده اند . این امر تا آنجا صادق است که این گفته را باید تایید کرد که حیات حقوقی شرکت های سهامی خصیصه ماشینی یافته اند.در واقع , ادامه حیات شرکت مستلزم رعایت مقرراتی است که قانون گذار وضع کرده است. قانونگذار برای تشکیل شرکت سهامی طرز کار آن مقررات جدیدی وضع کرده که آزادی عمل صاحبان سهام و نمایندگان اداره کننده شرکت را محدود می کند و تا آنجا پیش رفته که برای عدم رعایت برخی از این مقررات ضمانت اجراهای جزایی پیش بینی کرده است .وجود این مقررات و کمرنگ شدن بیش از پیش جنبه قراردادی شرکت سهامی در وضع شخصیت حقوقی شرکت سهامی نیز تاثیر گذاشته است.