ارسال اظهارنامه به منزله مطالبه طلب رسمی است که از طریق دایره ابلاغ اظهار نامه انجام می گردد.

    در تنظیم اظهارنامه رعایت نکات ذیل الزامی است

الف : تهیه اوراق اظهارنامه

ب :  تعداد اوراق اظهارنامه

جهت ارسال اظهارنامه برای یک شخص ، فرم اظهارنامه در سه نسخه تنظیم و ارسال می گردد در صروتیکه تعداد متعهدین اصلی از یک شخص بیشتر باشد برای هر یک از متعهدین به صورت جداگانه و با نام و نشانی علیحده اظهارنامه مستقلی تهیه  و ارسال می گردد

    ج  مندرجات اظهارنامه

در اظهارنامه می بایست طلب متقاضی با ذکر مبلغ و مستندات مربوطه بطور مصرح و منجز با روز و ماه و سال قید گردد  و از درج عباراتی چون    دو ماه پس از رویت اظهارنامه و یا   ظرف چند ماه بعد  و غیره که تاریخ پرداخت را با ابهام مواجه می سازد اکیدا خودداری شود . توجه گردد در متن اظهار نامه شمارهخزانه داری کل سفته ها بطور دقیق درج گردد. به طور مثال

مخاطب محترم، به موجب ان اظهار نامه وجه سفته های / سفته  به شماره خزانه داری کل    .......... که صادر نموده اید مطالبه و مقرر می شود که در تاریخ .......   پرداخت نمایید بدیهی است در فرض عدم پرداخت و تادیه وجه ، ناگزیر سفته های مذکور وفق مقررات واخواست خواهد گردید

    نکات قابل توجه در اظهارنامه

 ابلاغ اظهارنامه را رسما و مستمرا و در فواصل زمانی مناسب از مراجع قضایی پیگیری و نسخه خود را دریافت نمائید و منتظر ارسال از مراجع قضایی نباشید.

دایره ابلاغ در بدو امر بهنگام تحویل گرفتن اوراق اظهارنامه مهر متضمن شماره و تارخ ورود به دایره اظهارنامه نقش نموده و رسیدی حاو شماره و تاریخ مذکور به متقاضی ابلغ می دهد که حفظ رسید مذکور برای گرفتن اظهار نامه ضروری می باشد.

توجه شود برای واخواست سفته ها نیازی نیست که الزاما از سررسید سفته تا روز دهم صبر کنید بلکه می توانید از فردای روز سررسید تا روز دهم یکی از روزها را برای واخواست سفته اختصاص دهید .

واخواست سفته می بایست حتما ظرف مدت ده روز از تاریخ سررسید صورت گیرد در غیر اینصورت ، در صورت واخواست سفته در خارج از موعد قانونی کمترین معظلی که متوجه دارنده می شود ضرورت تودیع خسارت احتمالی بنا بر نظر مرجع قضایی جهت اخذ قرار تامین خواسته خواهد بود.

    تکمیل مندرجات واخواست نامه

متن واخواست نامه در واقع از چهار بخش اصلی تشکیل گردیده که می بایست تکمیل گردد

    صدر واخواستنامه   

محلی است که درج مشخصات متقاضی واخواست و اعتراض کننده و نیز مشخصات دقیق شخصی که واخواستنامه علیه او تنظیم می گردد تعبیه شده است

دقت شود مشخصات بدهکار بصورت کامل مشتمل بر انم و انم خانوادگی و نلم اشخاص حقوقی وفقنام مندرج در اساسنامه و روزنامه رسمی و نشانی بدهکار درج گردد.

توجه داشته باشید برای استفاده از مزیت کامل اسناد تجاری در قانون تجارت از جمله مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها و اخذ قرارتامین بدون تودیع خسارت احتمالی ، دارنده سفته باید ظرف یکسال از تاریخ واخواست ، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم و اقامه دعوی نماید. اگر دارنده سفته به ان وظیفه قانونی عمل نکند ، دعوی او علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود . مضافا اینکه طبق ماده 318 ق.ت هرگاه سفته از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد  مهلت اقامه دعوی پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا اخرین تعقیب قضایی می باشد لیکن مستفاد از ماده 319 قانون مزبور چنانچه وجه سفته را نتوان به واسطه حصول مرور زمان 5 ساله مطالبه نمود ، دارنده سفته می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله که مهلت آن ده سال می باشد ، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلا جهت کرده است مطالبه نماید.

دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده ، می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند . در این حالت پس از صدور حکم ، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده ، به سایرین تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته ، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند